"UW home"department

LAB MEMBERS

"The Group"


Lab Director


J. Leon Shohet, Professor
shohet@engr.wisc.edu


Graduate Students

 

Colin

Kai-wen Hsu
kaiwen@wisc.edu

 

shaun

Faraz Choudhury
fchoudhury@wisc.edu

 

daniel

Xiangyu Guo
   xguo29@wisc.edu

 

ren

Graham Smith
grahamsmith@wisc.edu

zakai

Huifeng Zheng
hzheng32@wisc.edu

harsh

Weiyi Li
wli87@wisc.edu

 

david

Dongfei Pei
dpei@wisc.edu

 

Chaz

Panpan Xue
pxue3@wisc.edu

 

 

Alex

Sang-heum Kim
skim379@wisc.edu

 

 

 

cazimir

Yu Huang
huang76@wisc.edu

mike

Josh Blatz
jblatz@wisc.edu

achint

Dan Benjamin

undergrad

dbenjamin@wisc.edu